VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

 společnosti US Vojenský Bazar s.r.o.,

sídlem Náves 57/44, Bochoř PSČ 750 02,

IČ: 05981531,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 70155,

zastoupené Romanem Réznerem email: us.bazar@seznam.cz, tel: +420 775 094 166 (dále jen ,,obchodní podmínky“).

 

Kamenná prodejna:

Polní 3259/19, 750 02 Přerov,

email: info@mahonia.cz

telefon: +420 775 094 166 (dále jen ,,prodejna“).

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Zboží lze zakoupit pouze v prodejně či internetových stránkách www.mahonia.cz nebo www.zameckynabytekprerov.cz

Tyto obchodní podmínky společnosti US Vojenský Bazar s.r.o., se sídlem Náves 57/44, Bochoř PSČ 750 02, IČ: 05981531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 70155 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě písemné kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží v prodejně.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupující podpisem kupní smlouvy stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a bere je na vědomí. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. V případě, že kupující nerozumí českému jazyku je možné dle domluvy obchodní podmínky a kupní smlouvu nechat přeložit do požadovaného jazyka. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na www.mahonia.cz, wwwzameckynabytekprerov.cz.

 

II.

VYMEZENÍ POJMŮ

 

Prodávající

 

Je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů (podnikatelů, právnických osob, fyzických osob, atd.) dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby.

  

Kupující

 

Je subjekt (spotřebitel, podnikatel), který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu a odebírá od něj výrobky nebo využívá jeho služeb. Jeho povinností je výrobek či službu převzít a zaplatit cenu sjednanou v kupní smlouvě.

 

Spotřebitel - je subjekt, který výrobek či poskytovanou službu nekupuje za účelem následného dosažení zisku. Spotřebitel se řídí vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Podnikatel -  je subjekt, který uzavírá kupní smlouvu za okolností, kdy je zřejmé, že koupě se týká jeho podnikatelské činnosti.

 

Předmět koupě (dále jen ,,zboží)

 

Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva

 

Kupní smlouva se uzavírá vždy v písemné formě a obsahuje náležitosti dle platných právních norem. Její změny a dodatky jsou vždy v písemné formě a jsou číslovány vzestupně.

Písemná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

Kupní smlouva se zpracovává, jak v elektronické, tak písemné podobě. Osobní údaje z kupní smlouvy jsou zpracovávány a ukládány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679                                    ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cena

 

Cena zboží je stanovena dle ceníku platného v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto v kupní smlouvě jinak (dále jen ,,kupní cena“).

V kupní ceně není zahrnuta doprava za zboží, montáž zakoupeného zboží, apod. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

 

Platební podmínky

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu řádně a včas a to následujícími způsoby:

 • V hotovosti na pokladně prodávajícího v kamenné prodejně: Polní 3259/19, 750 02 Přerov (dále jen ,, prodejna“).
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 115-5588110237/0100, který je vedený u společnosti Komerční banka a.s.

(dále jen ,,účet prodávajícího“)

 

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, které je k odběru na prodejně, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak.

Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 25% kupní ceny včetně DPH, které je stanoveno ve výši dle platných právních norem. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak.

Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec či jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25% kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v papírové nebo elektronické podobě. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku a podobných komplikovaných  situacích pak nejpozději do 48 hodin.

 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu za zboží včetně DPH a dalších nákladů společně s přiděleným variabilním symbolem pro platbu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

IV.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ust.§ 1837 občanského zákoníku, např. v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle přání kupujícího, atd.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v ust. § 1837 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či adresu elektronické pošty prodávajícího Polní 3259/19, 750 02 Přerov či na adresu elektronické pošty prodávající info@mahonia.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklad spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí přijaté peněžní prostředky od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od prokázání, že mu kupující zboží odeslal zpět. Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jakým je kupující prodávajícímu předal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu peněžní prostředky i jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit, ale nesmí tím kupujícímu vzniknout žádné další náklady.

 

Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  

V.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Kupující je povinen v souladu s kupní smlouvou zboží převzít, a to po úhradě kupní ceny stanovené kupní smlouvou.

 

Převzít zboží si může kupující v prodejně prodávajícího, nebo ho prodávající může doručit kupujícímu za podmínek a na adresu sjednanou v kupní smlouvě.

 

Zboží přebírané kupujícím v prodejně prodávajícího

 

Pokud má prodávající zboží dle kupní smlouvy skladem a kupující si jej dle kupní smlouvy bude v prodejně vyzvedávat, je kupující povinen si zboží odebrat do sedmi (7) pracovních dnů od zaplacení kupní ceny.

V případě, že kupující během stanovené doby zboží neodebere a nedohodne se s prodávajícím jinak, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupující uvedenou v kupní smlouvě. Pokud kupující nezajistí převzetí na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění, a to ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den (počínaje následujícím dnem po dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě). Jakožto i náklady, které prodávajícímu vznikly marným pokusem o doručení.

 

Pokud nemá prodávající zboží dle kupní smlouvy skladem, sjednává se doba vyzvednutí v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně tři (3) dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě je překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní lhůtu, o které musí kupujícího neprodleně vyrozumět. V případě, že nově stanovená lhůta není vyhovující pro kupujícího je povinen podávající stanovit takový termín, aby kupujícímu vyhovoval. Kupující je povinen odebrat zboží do pěti (5) dnů po uplynutí náhradní dodací lhůty ve skladě prodávajícího, pokud se nedomluví jinak.

 

Při přebírání zboží na prodejně je kupující povinen předložit originál kupní smlouvy, doklad o zaplacení a doklad totožnosti. Kupující je také povinen si při převzetí zboží zkontrolovat. V případě, že zboží bude přebírat jiná osoba, je nutné, aby u sebe měla originál kupní smlouvy, doklad o zaplacení a doklad totožnosti. U předávání je též povinna si zboží překontrolovat. Převzetí zboží je kupující nebo jiná osoba povinna potvrdit svým podpisem prodávajícímu na dodací list.

 

Zboží doručované kupujícímu na adresu

 

V případě, že je způsob dopravy v kupní smlouvě sjednán formou dodání na adresu kupujícího sjednanou v kupní smlouvě, nese v tomto případě kupující dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Při doručování zboží na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu. Při dopravě zboží do vyšších pater je kupující povinen zaplatit poplatek prodávajícímu podle platného ceníku v době nákupu zboží, pokud nelze požít výtah. V případě nepřítomnosti kupujícího na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží je povinen kupující zajistit převzetí jinou osobou dle domluvy s prodávajícím. Při předání zboží je kupující nebo jiná osoba povinna předložit originál kupní smlouvy, doklad o zaplacení a doklad totožnosti. Kupující nebo jiná osoba má právo ještě než zásilku převezme ji rozbalit a zkontrolovat dodané zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že kupující nebo jiná osoba zjistí, že dodané zboží není v pořádku (např. nesedí množství, zboží má jinou barvu atd.) uvede tyto skutečnosti v dodacím listě. Postup reklamace vadného plnění je uveden v reklamačním řádu, který je součástí obchodních podmínek.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ujednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Další práva a povinnosti stran při dodání, přepravě a předání zboží se mohou písemně stanovit v rámci kupní smlouvy. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

 

VI.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

Vlastnické právo ke zboží, přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a splnění veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazku z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. V případ bezhotovostní platby lze za zaplacení kupní ceny považovat připsání částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu ke kupujícímu přiřadit.

 

Při platbě na více částí vlastnické právo do plného uhrazení zůstává prodejci, ten během této doby musí zajistit např., že u zboží nedojde ke zhoršení stavu, že zboží stáhne ze své nabídky, atd.

 

VII.

ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle ust. § 2161 občanského zákona). Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákona, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součástí, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součástí nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Projeví-li se se vada v průběhu šesti (6) měsíci od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byli způsobeny dopravou zboží kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

 

Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních    a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

Pro kupujícího se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku a následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v zákaznickém servisu provozoven zapsaných pro prodávajícího v živnostenském rejstříku, není-li prodávajícím uvedeno jinak.

 

VIII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byli využity k realizaci a splnění smlouvy, včetně nezbytného zpřístupnění třetím osobám pro účely doručení zboží (PPL, Česká pošta) a uskutečnění inkasa kupní ceny. Zároveň kupující souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Prodávající je zapsán ve Veřejném registru zpracování osobních údajů pod registračním číslem 00032849.

Více informací o ochraně osobních údajů je uvedeno na www.mahonia.cz, www.zameckynabytekprerov.cz

  

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak požila dle ust. čl.6 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení                 co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.mahonia.cz, www.zameckynabytekprerov.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené v platnosti předchozích obchodních podmínek.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající a kupující berou na vědomí, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi nimi je pravomoc dána soudům České republiky. Případné spory lze po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím řešit i mimosoudní cestou.

  

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti US Vojenský Bazar s.r.o., se sídlem Náves 57/44, Bochoř PSČ 750 02, IČ: 05981531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 70155, zastoupené Romanem Réznerem, email:us.bazar@seznam.cz, tel: +420 775094166 (dále jen prodávající“)

Prodávající  odpovídá kupujícímu za vady u nakoupeného zboží, pokud se vyskytnou na zboží při převzetí, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je kupující spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

Kupující je povinen provést kontrolu zboží při převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců (6) ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není  na zboží nebo v kupní smlouvě uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od převzetí na adrese uvedené v kupní smlouvě a podpisu dokladu o převzetí.  Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud

 1. a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
 2. b)    nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Možnost vrácení zakoupeného zboží se nevztahuje na následující zboží:

 • výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené)
 • ložní prádlo
 • nebalené matrace
 • výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami

Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

 

Postup při reklamaci

 

Reklamaci lze uplatnit na provozovně prodávajícího. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

K reklamaci je třeba doložit kupní smlouvu, doklad o zaplacení. Samotné zboží je potřeba mít v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot. Nedoložením kupní smlouvy a dokladu o zaplacení se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení (do reklamačního řízení se nezapočítává doba kdy je potřeba odborného posouzení vady). Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned u složitějších případů pak do 3 dnů od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu                     se nevztahuje ani poskytnutá záruka.   

V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 10000,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 10000,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající  povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.